ไม่เหมือนเดิม

ไม่เหมือนเดิม

การนมัสการที่แท้จริงนั้น จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง มีประโยคที่บอกว่า “ถ้าเรานมัสการใคร เราก็จะเป็นเหมือนผู้นั้น” ถ้าเรานมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และบริสุทธิ์​ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีคุณลักษณะที่เหมือนพระเจ้ามากขึ้น...