สดุดี 24:7-10 “ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้น บานประตูนิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามา กษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใด คือพระเจ้า ผู้เข้มแข็งและทรงอานุภาพ พระเจ้าผู้ทรงอานุภาพในสงคราม ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะเสด็จเข้ามา กษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใด คือพระเจ้าจอมโยธา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ”

พระคัมภีร์สดุดีบทนี้เป็นบทที่ผมชอบที่สุดบทหนึ่ง พระเจ้าให้เกียรติเราที่จะเป็นประตูสำหรับพระสิริของพระองค์บนโลกใบนี้ พระองค์ทำงานผ่านชีวิตของเรา และเมื่อเรายกชูพระเจ้าขึ้นและเชิญพระองค์ในการสรรเสริญนมัสการของเรา พระองค์จะเสด็จเข้ามาทำกิจของพระองค์ทั้งในชีวิตส่วนตัวของเรา ในคริสตจักร และในประเทศของเรา เราพร้อมไหมที่จะต้อนรับพระเจ้า กษัตริย์แห่งพระสิริองค์นี้  ด้วยบทเพลงแห่งการสรรเสริญนมัสการของเรา!

กษัตริย์แห่งพระสิริ

คำร้อง/ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ

Verse:
แผ่นดินโลก และ ทุกสิ่งเป็นของพระ…องค์
พระเจ้าผู้สร้างฟ้าและท้องทะเล พระองค์ผู้ทรงฤทธา
สรรพสิ่ง รอ คอยอยากเห็นพระองค์ มา
ผู้ประทานความหวังและการรักษา ราชาแห่งความชอบธรรม

Chorus:
เราจึงร้องเพลงใหม่ สุดดวงใจเราร้องสรรเสริญ
เชิญพระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์ เกรียงไกร
ให้ชนชาติทั้งหลายเห็นพระองค์
ผู้ทรงครอบครองอยู่ เราจะชูมือ ส่งเสียง
ประกาศพระสิริ พระเจ้านิรันดร์
เรายกมือต้อนรับองค์ราชันย์ กษัตริย์แห่งพระสิริ

Demo Track:
ร้องโดย วุฒิ วงศ์สรรเสริญ (เยเรมีย์, The Begin)